วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษายุคใหม่” งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข
 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับปริญญาตรี ให้ได้รับการพัฒนาในวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและองค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และเพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ไปสู่ทศวรรษที่ 21 โดยมีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 วิทยาลัย 11 สาขาวิชา รวมจำนวน 45 คน โดยมีนายอรรถการ  ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษายุคใหม่” ซึ่งได้ให้แนวคิดในการพัฒนา เตรียมความรู้ ทศวรรษที่ 21 
แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีหลักการเรียนรู้ หลักการทำงาน สู่ความสำเร็จ คือ “งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข” หลักการทำงานสู่ความสำเร็จต้องมีหลักคิด หลักวิชาการ และหลักปฏิบัติ

นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5”

ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการจัดทำรายละเอียด (คอศ.2 - คอศ.6) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการระดับสถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ, นายจาตุรันต์  วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และนางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดทำประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ