วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศประเทศ
ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ
(ฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มี 279 มาตราแบ่งเป็น 16 หมวด)

  *หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 25 ถึง มาตรา 49 (รวม 25 มาตรา)
  *มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้.
   *มาตรา 43 (3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนฯ และแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
   (4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนสิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำเนินการดังกล่าวด้วย.
      .......................
>ในกรณีที่ราษฎรหมู่ 4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่มีประชาชนเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และประชาชนได้รวบรวมรายชื่อได้แล้ว 13 คน นำส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคำแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่ายังมีครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าวที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อีกจำนวนหนึ่งจึงให้ผู้ยื่นคำร้องขอความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลวังม่วง 
ได้สำรวจครัวเรือนที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพิจารณาต่อไป.
...ในกรณีดังกล่าวนี้ มิใช่เป็นการร้องเรียนแต่เป็นการร้องทุกข์โดยประชาชนผู้เดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ร้องขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการสำรวจราษฎรในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนและไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่จะต้องดำเนินการพิจารณาคำร้องขอ คำร้องทุกข์ของประชาชนที่มีความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ และต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็วเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 41(2) และมาตรา 43(3)
>ฝ่ายกฎหมายสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ได้ให้คำแนะนำประชาชนหมู่ที่ 4 ต.วังม่วงให้ทำหนังสือแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้รวบรวมนำรายชื่อดังกล่าวนำส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาในการขยายกระแสไฟฟ้าต่อไป
        ....................
รวบรวมข้อกฎหมายและดำเนินรายการ
โดย  อ.วิชิต  ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือID line 064 5166 794
 >ปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการร้องทุกข์ร้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมือถือ ID LINE 064 516 679 4 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
รายงานข่าว
         ..............

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ