วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการอบรมปฏิบัติการ ระยะต้นน้ำ  “ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ  Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)      วันที่ 10 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30 น.  นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ ระยะต้นน้ำ  “ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ  Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   ระหว่างวันที่ 10 - 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวรายงาน   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาทักษะการสอนแนวใหม่ การใช้นวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้สร้างผู้เรียนเป็นนวัตกร โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน จะช่วยให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิซาชีพ การเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืนในสถานศึกษา  ต่อไป  ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมการอบรม จำนวน 260 คนโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ