วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมเจ้าท่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม ) โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ( Cruise Terminal ) สำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่


  วันนี้ ( 19 พ.ค.65) เวลา 09.30 น. นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นายมานะ นวลหวาน ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวรายงาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่


กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัท นำ) บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จ ากัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาทั้งในส่วนการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าจึงมีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาวางแผนแม่บท เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ ( Cruise Terminal ) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)
โดยในวันนี้ได้มี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนา ท่าเรือเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน ทั้งด้านการค้า การขนส่ง การสัญจรทางน้ำ เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสำราญ ทางน้ำสร้างรายได้ให้กับประเทศ และได้เล็งเห็นแล้วว่า ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและพื้นที่ท่องเที่ยว6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน///
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม  ข่าว  
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ