วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักศิลปะฯ มรส. สร้าง นศ.เป็นผู้นำศาสนพิธี
เน้นฝึกทักษะ-พัฒนาศักยภาพพิธีกรรมศาสนา
--------------------------------------------------------

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการ “อบรมผู้นำทางศาสนพิธี” โดยมีผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมี นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายธนพล คงดี นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายณัฐพงษ์ แผ้วชนะ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับนักศึกษา มรส. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 


ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการอบรมผู้นำทางศาสนพิธี แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินงานปลูกฝังให้นักศึกษา ได้เห็นว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แฝงไปด้วยภูมิปัญญาและศาสตร์ความรู้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางศาสนพิธี เพื่อเป็นการอนุรักษ์               สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
.
ด้านนายธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ทางสำนักศิลปะฯ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านศาสนพิธีไม่เพียงพอ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านทักษะ และการพัฒนาศักยภาพ เรื่องพิธีกรรมทางศาสนา แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่อไป 

--------------------------------------------------------
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
นายเทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ / ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ