วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
“4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”
​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน 5 วิทยาลัย 9 สาขาวิชา โดยนายอรรถการ  ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ” ซึ่งได้ให้แนวคิดในการทำงาน 4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ คือ วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม วิสัยทน และวิสัยแท้ และให้แนวทางการเรียนรู้แห่งอนาคต ทศวรรษที่ 21 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์วามรู้แกนหลัก องค์ความรู้แกนเสริม “Hard Skill & Soft Skills” แนะนำหลักการดำรงชีวิตคุณภาพ คู่ คุณธรรม และได้อวยพรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 “จงต่อเติมแรงใจไฟชีวิต จงลิขิตเส้นทางสร้างความฝัน มีน้ำใจเข้มแข็งและแบ่งปัน รู้ยึดมั่นคุณธรรมประจำตน”

​ด้านนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้ง 5 แห่ง ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ต่อมานายจาตุรันต์  วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”
 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ