วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผลไม้ใต้เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว สสก.5 สงขลา เผยตัวเลขเอกภาพรอบ 2 
หลังประชุมร่วม สศก. คาดการณ์ปีนี้ผลผลิตน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศ
 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการสัมมนาจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคใต้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่ายในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2565 พบว่าภาคใต้มีเนื้อที่ปลูกทุเรียนรวม 672,330 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 509,151 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 465,959 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 915 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 19.19 และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง 26.15 กิโลกรัมต่อไร่ ทุเรียนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี โดยมีผลผลิตในฤดู จำนวน 382,873 ตัน นอกฤดูจำนวน 83,086 ตัน และผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 28.33 ในส่วนมังคุด มีเนื้อที่ปลูก241,250 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 230,274 ไร่ ผลผลิตรวม 59,659 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 259 กิโลกรัมต่อไร่ ผลลิตในฤดูจำนวน 56,340 ตัน นอกฤดูจำนวน 3,319 ตัน โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และออกมากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ร้อยละ 24.24
เงาะ มีเนื้อที่ปลูกรวม 70,705 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 69,185 ไร่ ผลผลิตรวม 41,858 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 605 กิโลกรัมต่อไร่ ผลลิตในฤดูจำนวน 41,714 ตัน นอกฤดูจำนวน 144 ตัน  และผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 69.15
ลองกองมีเนื้อที่ปลูก 124,730 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 123,078 ไร่ ผลผลิตรวม 6,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 53 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในฤดูจำนวน 6,532 ตัน นอกฤดูจำนวน 18 ตัน ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนกันยายน ร้อยละ 42.46
            จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน มีผลทำให้การออกดอกของไม้ผลลดลง และในส่วนที่ติดผลอ่อนก็หลุดร่วง ทำให้ผลผลิตลดลงจากปี 2564 ในภาพรวมร้อยละ 31.76
              นายอนุชา ยาอีด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว สถานการณ์ฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผลผลิตไม้ผลอาจมีแนวโน้มลดลงอีก ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลผลิตอีกครั้งในการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคใต้ครั้งที่ 3 ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ช่วงนี้เริ่มมีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดแล้ว ได้กำชับให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการผลผลิตโดยใช้กลไกของแปลงใหญ่ และเครือข่ายเข้ามาช่วยดำเนินการเรื่องการตลาด เช่น จังหวัดระนอง และชุมพร เริ่มมีการประมูลมังคุดตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ราคาประมูลเมี่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ของแปลงใหญ่ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
เบอร์ใหญ่สุด คือเบอร์ 1 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 56 บาท เบอร์ 2 มันลาย ราคา 51 บาท  เบอร์ 3 ดอก ราคา 28 บาท และเบอร์ 4 ดำ ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท นอกจากนี้จะเห็นทุเรียนพื้นเมืองออกสู่ตลาดบ้างแล้วประปราย ราคาประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผลอย่างใกล้ชิด และกำลังจะจัดประชุมสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดการและประเมินสถานการณ์ ที่สำคัญการพัฒนาคุณภาพทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ผลผลิตออกมาตรงความต้องการของผู้บริโภค ในส่วน ทุเรียนได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดเด็ดขาด โดยกำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ ควบคู่กับการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการพัฒนาไม้ผลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก และจัดทำโครงการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน ปัจจุบันอากาศร้อนชื้น เกษตรกรต้องระวังการเข้าทำลายของโรคและแมลงด้วย เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิต และลดการสูญเสีย ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่แล้วอย่างต่อเนื่อง ในส่วนสถานการณ์ด้านราคา เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้มีฝนตกต่อเนื่อง ผลผลิตภาพรวมน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าราคาค่อนข้างสูง ในส่วนทุเรียนยังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมาก ส่วนเงาะ มังคุดและลองกอง จากสภาพอากาศคาดว่าการกระจายตัวของผลผลิตน่าจะออกสู่ตลาดไม่พร้อมกัน ทั้งนี้หากผลผลิตมีคุณภาพ ก็ไม่น่ากังวลเรื่องราคา นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ