วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทรสุวรรณภูมิยุคใหม่เน้น multi skill สร้างบัณฑิตมืออาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.เปิดเผยว่าเมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการซึ่งมี ศ.(พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯเป็นที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ประธานพรัอมคณะกรรมการ ได้จัดให้มีการประชุมและลงพื้นที่เพื่อปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.ให้มีประสิทธิผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าสู่ มทรส.เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาโดยมีทักษะในหลายๆด้าน(multi skill)เพื่อเชื่อมโยงการทำงานทางด้านไอที เทคโนโลยี และเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก มทรส.สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี มี พื้นที่เกษตรจำนวนมากจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาแต่ละคณะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยพร้อมจับคู่กับสถานประกอบการ(สปก.)เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ชีวิตในการทำงานจริง ปฏิบัติจริง ในรูปแบบ"สหกิจศึกษา"อย่างเข้มข้น ซึ่งที่ผ่านมามี สปก.ที่ร่วมมือได้รับรางวัลด้านนี้หลายแห่ง ประกอบกับ มทรส.สามชุก มี"ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ"ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงในด้านเทคโนโลยียานยนต์,ระบบอัตโนมัติและแขนกล,ไฮโดรลิคเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะในหลายด้าน เมื่อจบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

  รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯจะมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงด้านนวัตกรรมการเกษตรทันสมัย ทั้งในพื้นที่หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยาและศูนย์สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยเน้นงานวิจัย สร้างนวัตกรรมในการเกษตรโดยเฉพาะการสร้าง robot system ในการเกษตรรวมทั้ง start up โดยเฉพาะระบบกังหันลม โซล่าเซลล์ การสร้าง app. เครื่องมือวัดน้ำ อุณหภูมิ แสง และความชื้นในแปลงการเกษตร โดยการควบคุมการทำงานจากระยะไกลด้วย จึงเชื่อมั่นว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนมทรส.จะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นสูง จบแล้วมีงานรองรับสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ