วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย
ยะลา - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้ประกันตน แก่เครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายแรงงาน เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันสังคม          วันนี้ ( 14 มิ.ย. 2565 ) ที่ห้องประชุมปิยะมิตร 1  โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา  เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2565 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ให้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แกนนำเครือข่ายประกันสังคม จำนวน 105 คน เข้าร่วมการอบรม
 โดยนางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การสร้าง และการขยายเครือข่ายประกันสังคม  บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคม  และเทคนิคการสร้าง ขยายเครือข่ายประกันสังคมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงการตอบคำถามประเด็นการประกันสังคมมาตรา 40  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อเครือข่ายแรงงานนอกระบบของตน  และร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันสังคม 
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้ดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม   กระทรวงแรงงาน ตามมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ และนโยบายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม หลักการกลยุทธ์การตลาด เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ที่มีผลงานในเชิงประจักษ์  ซึ่งหากระบบประกันสังคมสามารถเข้าถึงกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้ทั่วถึง ก็จะสามารถลดความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่ดีให้กับแรงงานในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ