วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   20 มิถุนายน 2565
สรุปผลการลงพื้นที่
ตรวจสอบโครงการ
วางท่อระบายน้ำ
คสล.และจุดพักน้ำ
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12
ต.โคกสูง อ.อุบลรัต
น์ จ.ขอนแก่น 
ดังนี้
   1.เป็นโครงการ
เทศบาลตำบลโคก
สูง ปีงบประมาณ
2565 จำนวนเงิน
156,900 บาท
   2.โครงการอยู่ระ
หว่างดำเนินการ ยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายค่าจ้าง
   3.ผอ.ปปช.ขอน
แก่นพร้อมจนท./
ประธานเครือข่าย
ปปช.ภาคประชาสัง
คมจังหวัดขอนแก่น
พร้อมเครือข่ายและ
ประชาชน ลงตรวจ
หน้างาน ได้เสนอให้
แก้ไข ไม่ให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน เกิดความ
คุ้มค่าเงินของแผ่น
ดิน ที่มาจากภาษี
ของประชาชน
   4.นายกเทศมนตรี
ผอ.ช่าง/ทีมงานได้
ตอบข้อสงสัย ที่หน้า
งานโครงการ ยอม
รับข้อบกพร่องและ
แก้ไข ไม่ให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน
  5.ความเดือดร้อน
ของชาวบ้านโคกสูง
ตรงจุดนี้คือเกิดน้ำ
ท่วมขังเวลาฝนตก
้เป็นแอ่งที่กลางซอย
ในหมู่บ้าน ต้องการ
วางท่อระบายน้ำให้
น้ำไหลจากแอ่งที่น้ำ
ขังให้ไหลตามท่อมา
ลงท่อระบายน้ำรวม
ที่ถนนกลางหมู่บ้าน
ระยะทางประมาณ
50-60 เมตร แต่การ
วางท่อคสล.บางส่วน
สูงกว่าถนนเดิม ทำ
ให้ชาวบ้านที่มีที่ดิน
ติดท่อระบายน้ำเข้า
ออกลำบากเดือด
ร้อน
   6.เทศบาลตำบล
โคกสูง พร้อมแก้ไข
จะหารือกับผู้รับจ้าง
ไม่ให้ชาวบ้านเดือด
ร้อน เพราะยังไม่ได้
เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
  7.ชาวบ้านได้รับฟัง
และการยอมแก้ไข
ของผู้รับจ้าง/นายก/
ผอ.ช่าง ต่อหน้า ผอ.
ปปช.และทีมงาน จึง
พอใจและจะออกมา
ตรวจสอบอีกครั้งว่า
เป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม่
 ดร.สมยงค์ แก้วสุ
พรรณ ประธานเครือ
ข่ายปปช ภาคประ
ชาสังคม จังหวัด
ขอนแก่น
  20 มิถุนายน 2565
นายบุเรงนองช่างทองหัวหน้าผู้สื่อข่าว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ