วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.)”
      วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) จัดการประชุมคณะติดตามและประเมินผลฯ โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี คณะทำงานมิติที่ ๕ ด้านอาชีพและรายได้ นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ (ศจพ.จ.) ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่ และมิติที่ ๕ ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๓ ด้านการศึกษา ผู้แทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานมิติที่ ๔ ด้านอาชีพและรายได้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน ศจพ. อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
     ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อนำข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ส่งต่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนรายมิติ ทั้ง ๕ มิติ (มิติด้านสุขภาพ ,มิติด้านความเป็นอยู่ ,มิติด้านการศึกษา ,มิติด้านอาชีพและรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ) ใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จากระบบ TPMAP Logbook ตามสถาพปัญหา และตามความต้องการครัวเรือนตกเกณฑ์ต่อไป
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ