วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวสฺ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยสุดไฮเทคนอกห้องเรียน แสดงเส้นทางประวัติศาสตร์สยามสู่การปกครองประชาธิปไตย สะท้อนความสมดุล ภูมิปัญญา และความเจริญเติบโต 
วันที่ 14 มิถุนายน ที่อาคารรําไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง พลเอก สรุยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย 

โดยมี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า นายกสมาคมสถาบันแห่งพระปกเกล้า และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการเมือง ให้เข้าใจการเมืองในบริบทสังคมไทย และบริบทสังคมโลก สามารถศึกษาเชื่อมโยงบริบทกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองอื่นในเส้นทางเดียวกันโดยรอบได้ รวมทั้งการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทางสถาบันพระปกเกล้า จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในอาคารรำไพพรรณีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ส่วนการออกแบบเนื้อหานิทรรศการคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นกลาง ที่อ้างอิงจากข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ร่วมกันพิจารณาทั้งเนื้อหาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอ มาผสมผสาน รูปภาพ กราฟฟิค แสง สี เสียงมัลติมีเดีย และแบบจำลองให้เกิดความกลมกลืน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจและมีประติสัมพันธ์ร่วมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ระหว่างการเข้าชมทั้ง 4 ชั้น

ชั้นแรก ลานนิทรรศการกลางแจ้งแสดงเส้นทางประวัติศาสตร์สยามสู่การปกครองประชาธิปไตย รวมทั้งประติมากรรม ที่ชื่อ “งอกงาม” ที่สะท้อนความสมดุล ภูมิปัญญา และความเจริญเติบโต 

ชั้น 2 จัดแสดงพัฒนาการเมืองการทางการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ทำให้เห็นรากฐานและเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย 

ชั้น 3 จัดแสดงเนื้อหา ความเป็นมา  และหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย อาทิ หลักหน้าที่ หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักเคารพเสียงส่วนใหญ่  และมิได้ละเลยเสียงส่วนน้อย 

ชั้น 4 จัดแสดงการต่อยอดความรู้ หรือนำเสนอเรื่องราวที่กำลังเป็นที่นิยมในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา  แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสาร ภาพยนตร์ วารสาร เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน 

ท่านที่สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ