วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เชียงรายร่วมประชุม บกปภ.ช.ในการติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบ Conference
    วันที่ 7 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบ Conference โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

     ที่ประชุมได้สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยกลุ่มพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) กลุ่มบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จากนั้นร่วมติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 13 มาตรการอย่างเคร่งครัด และพร้อมติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก เพื่อดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงวางแผนเก็บกักน้ำสำรองทุกแหล่ง ไว้รองรับช่วงฤดูแล้ง 

     สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านมาตรการเตรียมความพร้อม ในการติดตามสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมิณสถานการณ์ พื้นที่ที่มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยสูง และแจ้งเตือนภัย ดำเนินการสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยทันที โดยประชาชนสามารถรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ ทาง Line Official Account “ป.ภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ด้านมาตรการระยะเผชิญเหตุ มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย อย่างทันท่วงที รวมถึงเน้นการรายงานสถานการณ์ภัยบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ตลอด 24 ชั่วโมง และด้านมาตรการในการพื้นฟู ผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดการอาหารและน้ำดื่มสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจัดศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัย การดูแลสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณูปโภค ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

     ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม โดยพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยแยกออกเป็น พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ อ.เชียงของ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงแสน อ.พญาเม็งราย อ.แม่จัน และอ.แม่สรวย พื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อ.เชียงของ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงแสน อ.พญาเม็งราย และอ.พาน พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.พาน อ.แม่จัน และอ.แม่สรวย  ส่วนพื้นที่เสี่ยงเกิดดินถล่ม ได้แก่เขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย อ.ดอยหลวง อ.แม่สาย อ.เวียงแก่น อ.แม่ลาว อ.พาน อ.แม่สรวย อ.แม่จัน อ.เวียงชัย อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง และอ.แม่ฟ้าหลวง รวมทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ