วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สวทท.บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย 1.นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ 2.นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 3.นายถวิล ปาลศรี กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 4.นางสาวรุ่งนภา ชาวเรือง กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก 5.นางจินตนา ชูชาติ กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6.นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 7.นางวรรธิดา สงขาว กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ 8.นางสาวปิยธิดา สุธาคำ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 9.นายนนทธนณัฎฐ์ เฉลิมวงษ์ อนุกรรมการ 10.นายจักรกฤษณ์ ทองสิริประภา อนุกรรมการ 11.นางสาวเมธ์วดี เรียววิไลสุข อนุกรรมการ และ 12.นางสาวกุลศยา เม่นแย้ม อนุกรรมการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 ที่ผ่านมา...

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงานโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ