วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถวายทุนเพื่อการศึกษา 1 แสนบาท เข้ากองทุนสามเณรนุเคราะห์ปัญญาทีป โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี ถวายทุนเพื่อการศึกษา เข้ากองทุนสามเณรนุเคราะห์ปัญญาทีป  
ณ อาคารนารีรัตนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ( วัดบางขยาราม ) 
พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 2 ประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีคณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด คุณณัฐวุฒิ ดวงมุสิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ และท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน 
นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 2  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระวิชา  และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ภาษาบาลีและธรรมวินัย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565  มีนักเรียนสามเณรจำนวน 85 รูป จัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำ ไม่มีค่าใช้จ่าย ( เรียนฟรี ) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนสามเณรให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 1 แสนบาทถ้วน เข้ากองบุญกองทุนสามเณรนุเคราะห์ปัญญาทีป เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  อุปภัมภ์พระภิกษุ  สามเณรให้มีการศึกษา ต่อไป  
นายณศร ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กระผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงาน ที่จะนำเงินบริจาค จำนวนเงิน 1 แสนบาท เข้ากองบุญกองทุนสามเณรนุเคราะห์ปัญญาทีป เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  อุปภัมภ์พระภิกษุ  สามเณรให้มีการศึกษา จนจบการศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับมหากุศลผลบุญยิ่งใหญ่ ถวายให้สามเณร” ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เป็นศาสนทายาทผู้สืบสานพระพุทธศาสนา ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พิธีถวายทุนเพื่อการศึกษา เข้ากองทุนสามเณรนุเคราะห์ปัญญาทีป 
สำหรับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

 เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า ”สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทยจำกัดสินใช้” และขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 เป็นต้นมา ใช้ชื่อย่อว่า "ชสท." โดยมีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรือ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ครอบคลุมสหกรณ์การเกษตร จำนวนประมาณ 3,900 สหกรณ์ มีสมาขิกรวมกันกว่า 6,000,000 ครัวเรือน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ” มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการสหกรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสังคมส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของสังคมและจริยธรรมอันดีงาม”  
นางกัลยารัตน์ เทพเลื่อน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนางานการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย การศึกษามีความสำคัญหลายประการดังนี้ การศึกษาช่วยขัดเกลาให้คนเป็นมนุษย์ ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุว่า “ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่คน ย่อมเสียโพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ