วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่สุพรรณบุรี

วันนี้ (22 ก.ค.65) ที่ศูนย์เรียนรู้ ธนาคารโค -กระบือ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในเขตตำบลพลับพลาไชยให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านความมั่นคง ทั้งยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง เป็นตำบลต้นแบบตำบลหนึ่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการดำเนินงาน บูรณาการกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ โดยผ่านกิจกรรม ธนาคารโค กระบือ ทำให้ประชาชนในตำบลพลับพลาไชย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ชื่นชมผลงานดำเนินงานของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดและ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดได้นำเสนอการนำเสนอผลงานแผนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ/ การนำเสนอผลงานแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย สนง.สาธารณสุขจังหวัด /การนำเสนอผลงานแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธิตความปลอดภัยบนท้องถนน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลพลับพลาไชย /ปฏิบัติการคลองผ่าโลก/รถประกอบอาหาร/รถผลิตน้ำดื่ม โดย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี/ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี /การนำเสนอผลงานแผนงานด้านการพิทักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ  การคัดแยกขยะป่าชุมชนต้นแบบ การแจกกล้าไม้ โดย สนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ /และการนำเสนอผลงานแผนด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การสาธิตการทอผ้าไหม การสาธิตพิชซ่าเตาดินของไร่จอมยุทธ์/นิทรรศการโคกหนองนาโมเดล โดยพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ