วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.สุพรรณบุรีจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
วันนี้ (25 ก.ค.65) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีสองพี่น้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 2.การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 3.การบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว 4.การสร้างระบบอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ 5.การสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและระบบนิเวศ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาขีดความสามารถและตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมุ่งหมายที่จะก้าวขึ้น เป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการพัฒนาที่ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันและมีความก้าวหน้า สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Model)
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ