วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกษตรอำเภอเบตง วางแผนกิจกรรมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ
ยะลา - เกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับประมงอำเภอเบตงเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 วางแผนกิจกรรมการปลูกพืช พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลาเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ






เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลานายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับประมงอำเภอเบตง เยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมการปลูกพืช และให้คำแนะนำการเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำจริง พร้อมมอบวัสดุการเกษตรในกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มาปรับใช้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม เสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ
น.ส.คาดียะห์ อามานะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5  กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ว่า การพัฒนาที่ดีและถูกต้อง จะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวทาง พัฒนาในรูปแบบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัยไว้บริโภค โดยใช้ผลผลิตการเกษตร ที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร และให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ   เด็กและเยาวชน จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ