วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประดับบั้ง นศ. ธุรกิจการบิน มรส. สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ภาคภูมิใจคุณค่าของตนตระหนักถึงความเพียร 
-------------------------------

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (วนช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)  จัดพิธีประดับบั้งแก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สานสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรม แสดงถึงความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ตระหนักในคุณค่าของการเป็นนักศึกษาธุรกิจการบิน หวังพึ่งพาตนเอง มีความกตัญญูรู้คุณ มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดรู้จักพอเพียงและประมาณตน โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า พิธีประดับบั้งสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักศึกษาธุรกิจการบิน ซึ่งแถบบั้งที่ได้มา แสดงถึงความก้าวหน้าในความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินในแต่ละชั้นปี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และขอฝากหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 5 ข้อ ได้แก่ 1. การพึ่งพาตนเอง ทำอะไรด้วยตนเองเพื่อตนเอง และภาคภูมิใจในผลงานของตน 2. มีความกตัญญูสำนึกในบุญคุณคน 3. มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่อยู่อาศัย 4. มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ 5. มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า
.
สำหรับพิธีประดับบั้งแก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สานสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 119 คน พร้อมมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา การมอบเกียรติบัตรสำหรับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น กิจกรรมประดับบั้งเลื่อนชั้นปี และ กิจกรรมศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้อง 
-------------------------------
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ถ่ายภาพ-ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ