วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
นายกสภาสถาบัน นำผู้บริหารและกรรมการสภาสถาบันภาคกลาง5ใน(โครงการก้าวดี)
ร่วมออกกำลังกายยามเช้า
ก่อนประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2565 กรรมการสภาสถาบันที่เข้าประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ นายเอก  แก้วชูเสน นายชาเรนทร์  มณีสว่างวงศ์ 
นายตติย  อัครวานิชย์ตระกูล นายพีลิน สกุณา นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์ นายนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว นายพุทธพร  ปราโมทย์ นายบรรยงค์ วงศ์สกุล นายอภิชาติ  สร้อยระย้า และนายบุญสืบ  โพธิ์ศรี  และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ก่อนเริ่มประชุมนายกสภาและผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ชุดฝึกที่มีความทันสมัย เครื่องจักรกล แขนกลเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น สร้างความประทับใจให้แก่นายกสภาฯและผู้บริหารเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เป็นเทคโนโลยีในอนาคต
สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ หารือการจัดทำวิดิทัศน์ สอก. 5 ก้าวดี และหาแนวทางในการจัดหาทุนในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง รวมถึงความพร้อมในการจัดทำโครงการอบรม(ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา)พัฒนาวิสัยทัศน์คณาอาจารย์ในสังกัด มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ส่วนวาระพิจารณาได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 
โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้มอบหมายภารกิจของคณะอนุกรรมการสภาสถาบันด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการในอนาคต การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาฯในอนาคต
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ