วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ 
ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และกรรมการสภาสถาบัน ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เมื่อเวลา 09.30 น. เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีนายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน จำนวน 20 คน ต่อมาเวลา 15.30 น. เดินทางถึงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายบรรยงค์  วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับและมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม จุดประสงค์การเข้าเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้แทนแต่ละสาขาวิชานำเสนอจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมถึงได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา
ทั้งนี้นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันฯ และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรคของทุกสาขาวิชา  ซึ่งจุดเด่นของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้แก่การสร้างนวัตกรรม เช่นปากกาวัดความสุกของทุเรียน และการเข้าถึงชุมชน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง มีหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตรซ่อมบรรทุก ซึ่งเป็นความต้องการของพื้นที เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีจุดแข็งที่ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV)สมัยใหม่
 นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวกเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆในยุคโควิด19  
ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณครูที่มี ร่วมกับ หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ  พร้อมกับแนะนำให้รักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษามิตรภาพ เพื่อเกิดความสำเร็จในภาพรวมทั้งนักศึกษา ครู วิทยาลัยและสังคมฯร่วมกัน และแนะนำให้นำนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นไปต่อยอดไปตอบโจทย์ชุมชนและสังคมสู่เชิงพานิชย์ 
 รวมถึงเสนอแนวทางในการหาทุนการศึกษาแก่ครู เพื่อศึกษาต่อเป็นการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิทยาลัยต่อไป./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ