วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วันนี้ (3 ส.ค.65 )  ที่โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายภิรมย์  นิลทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ �ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จำนวน 120 คน  เข้าร่วม และได้รับเกียรติอาจารย์จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มจังหวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้

นายภิรมย์  นิลทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดตามแนวคิดในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งระบบ หรือที่เรียกว่า  “One Plan” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ทิศทางนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน อันเป็นกรอบที่สำคัญ ในการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์  ทบทวน  สภาพแวดล้อมภายใน  และภายนอกของกลุ่มจังหวัด  เพื่อกำหนดและทบทวนเป้าหมายการพัฒนาประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนการกำหนดโครงการที่สำคัญ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่ตอบสนองกับแนวทางพัฒนาของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวอีกว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพของกลุ่มจังหวัด คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีโครงการที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ