วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ 
ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ และนางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร กิจกรรมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร สร้างขวัญกำลังใจ โดยมี ดร.วัชระ  เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยแต่ละแผนกวิชานำเสนอจุดเด่น ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลายด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานของวิทยาลัย  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เข้มแข็งมีศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชายานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า EV  ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ วิชาชีพในเขตอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่ทันสมัยร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ทั้งนี้นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชื่นชมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการศึกษาของวิทยาลัย ครูและนักเรียนมีศักยภาพและทักษะทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย โดยได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา และได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ดีงามเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย “องค์ความรู้แกนหลักร่วมกับองค์ความรู้แกนเสริม” และการพัฒนาคนให้เกิดคุณภาพ คู่ คุณธรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม สุดท้ายให้รักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษามิตรภาพ เพื่อเกิดความสำเร็จในภาพรวมทั้งนักศึกษา ครู วิทยาลัยและสังคมฯ ร่วมกัน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ