วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการชุมชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี
 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กเยาวชน และชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ มีนายวรรณวิทย์  สุวรรณปาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการชุมชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีทีมวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์กองพลพัฒนาที่ 1 มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
 เนื่องด้วยสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ยังคงมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งต่อตัวบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชน แม้ว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันปราบปรามหรือเพิ่มโทษ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาด้านยาเสพติดนั้นหมดไป    ดังนั้น การแก้ปัญหาด้านยาเสพติดจึงต้องเริ่มตั้งแต่ สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญที่สุด ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด อีกทั้งหน่วยงานประสานพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัว และชุมชนให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้จัดโครงการชุมชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรักความอบอุ่น และสามัคคี.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ