วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐ เอกชน ใช้เวที กรอ.กลุ่มอันดามัน ถกปัญหานำเสนอแผนงานโครงการ เร่งรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกลุ่มอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงาภูเก็ต ระนอง สตูล) 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ๙/๑๐ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคให้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสดูล) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่ นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม ๘ เรื่อง ประกอบด้วย
๑) ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส อันดามัน (Andaman Wellness Economic Corridor : AWC) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒) ความก้าวหน้าภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

๓) ความก้าวหน้าโครงการศึกษาวางแผนแม่บท เพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน  โดยกรมเจ้าท่า 

๔) ความก้าวหน้าการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO - ๒๐๒๘ - Phuket,Thailind  โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) 


เรื่อง ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของ กรอ.จังหวัดกระบี่ ในส่วนของหอการค้าจังหวัดกระบี่ รวม ๘ เรื่องประกอบด้วย 

๑. การเร่งรัดดำเนินโครงการ ขอการสนับสนุน การพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ และสัญญาณการเดินเรือเพื่อรองรับและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงานในอนาคต โดยเบื้องต้น คลองปากหรา คลองตลิ่งชัน และคลองยวน ให้ได้ความลึกร่องน้ำต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด ๕ -๖ เมตร ซึ่งเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเป็นเส้นทาง เดินเรือประมง เรือยอร์ช และเรือซุปเปอร์ยอร์ช พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำสาธารณะ (คลองนบ) ให้ได้ความลึกต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด ๒.๕ เมตร ซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรือประมง ชาวบ้าน เรือขนส่งผู้โดยสาร เรือยอร์ช และเรือซุปเปอร์ยอร์ช 

ขอเร่งรัดกรมเจ้าท่าผ่านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ดำเนินการขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการขุดลอกร่องน้ำดังกล่าวข้างต้น 

๒. การเร่งรัดดำเนินโครงการวงแหวนอันดามัน งบประมาณ ๖๕๕ ล้านบาท ของกรมเจ้าท่า เชื่อมโยง 3 จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะลดระยะการเดินทางจากกระบี่ไปภูเก็ต จากเดิม 210 นาที เป็น 90 นาที ซึ่งจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว ในขั้น IEE แต่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการแก้ไข 

๓. การเร่งรัดดำเนินการโครงการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบ การแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ใน ๒ โครงการ ประกอบด้วย
๑. การปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการเหตุการณ์กลาง (Operation and Command Center) งบประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท 

และการยกระดับและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอันดามัน และจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่การปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา (ห้องผ่าตัด ห้อง ICU ห้องสวนหัวใจ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) จำนวน ๑ หลัง และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในระยะเร่งด่วน เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ระดับสูง (ALS) และเครื่องศูนย์กลางการรักษา 

ทางไกล และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่อง กระตุกหัวใจในรถพยาบาล รถเอกซเรย์ สำหรับการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล และเครื่อง Hyperbaric Chamber (โรงพยาบาลเกาะลันตา) งบประมาณ 320 ล้านบาท 

๔. เร่งรัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ในการพิจารณาโครงการศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation) โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) พิจารณาดำเนินการ โดย สนข. ได้รายงานว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาการจัดทำ Modal การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียบ เศรษฐกิจภาคใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๕. การเร่งรัดการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Reverse Osmosis : RO) เกาะพีพี อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๖. การจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ โดยกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ (ค.ศ. ๒๐๒๕) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๕๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ณ บริเวณหมู่ที่๒ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย
๑.อาคารศูนย์กีฬามวยไทยนานาชาติ งบประมาณ ๔๒ ล้านบาท
๒.งานปรับลู่วิ่งกรีฑายางสังเคราะห์ งบประมาณ ๓๖ ล้านบาท
๓.ลานกีฬากลางแจ้ง ประเภทกีฬาชายหาด ฟุตซอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ตะกร้อ ชายหาด กาบัดดี้ชายหาด แฮนด์บอลชายหาด งบประมาณ ๘ ล้านบาท
๔.อาคารหอพักนักกีฬา จำนวน ๓ หลัง งบประมาณ ๒๔๐ ล้านบาท
๕.สนามเทนนิส ๘ คอร์ท งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท
๖.สระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร พร้อมอัฒจันทน์ที่นั่ง ผู้ชม ๒,๒๐๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท
๗.โรงยิม ๔ ๐๐๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท
๗.การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (Andaman Sustainable Fisheries 
Development Project, ๒๐๒๓ - ๒๐๒๗ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ที่ประชุม กรอ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ดำเนินการเร่งรัดขอรับการสนับสนุนงบกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท 

๗.การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๘.การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล โดยในการประชุม กรอ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดของบกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการประชุม กรอ.กลุ่มอันดามัน ในงบประมาณ ๖๙ ล้านบาท 

และที่ประชุมได้รับรองนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ กรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน ให้ไปนำเสนอความพร้อมของประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน EXPO ๒o๒๘ - Phuket, Thailind ต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ