วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี รับการตรวจประเมินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge 2022) ประจำปี 2565
 และการประกวดตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) นายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายสรสาสน์ สีเพ็ง) ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการประกวดองค์ความดีเด่น (KM Challenge) ระดับหน่วยงาน ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565 และการประกวดตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
 ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจการประกวด องค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge 2022) ประจำปี 2565 โดยมี นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธารามประกวดองค์ความรู้ดีเด่นในระดับเขตตรวจราชการ ในหัวข้อ “พช.โพธาราม BRAINSTORM จปฐ.” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บองค์ความรู้ หรือ KM ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายในการพัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสนับสนุนให้บุคคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และแนวความคิดใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
คณะกรรมการฯ เดินทางไปประเมินการประกวดตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง, นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้งและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุน การประกวดตำบลสารสนเทศฯ ทั้งนี้ นายมนัส ศิริจรรยาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย, นายบุญส่ง แสงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย, นายจรูญ อินกรุงเก่า กำนันตำบลท่าเคย, ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลในการตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการฯ โดยแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลท่าเคยนั้น ได้จัดทำกระบวนการผ่านแผนงานบูรณาการ, แผนการพัฒนาระดับตำบล, ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน Community Information Radar Analysis (CIA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างง่าย เพื่อใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน พร้อมทั้งชี้แนวทางวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน
4) สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

  💢ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวด KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น มีการนำกระบวนการเรียนรู้ KM มาถ่ายทอดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ในการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” Learning Organization จะทำให้มีกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีกระบวนการในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ผ่านกลไกการคิด วิเคราะห์ทางสมองในการขับเคลื่อนงาน ด้วยเป้าหมาย ทีมพร้อม มีใจ มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ มุ่งเน้นศักยภาพขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกาะ ชลบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ