วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

3 พลัง  ความร่วมมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
ครีเอทงานแฟร์ใหม่ ชวนคนไทยตื่นตัวกับสังคมอายุยืน       
หนุนธุรกิจสินค้า บริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพหลากมิติการใช้ชีวิต

ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 12 ล้านคน (ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด) และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2578 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ และความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความตื่นตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอายุยืนได้อย่างมีความสุขในทุกมิติ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน         ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ 
สำหรับการจัดงาน 100 – Year Happy Living Solution “งานแฟร์เพื่อทุกคนในครอบครัว” สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของแห่งสังคมอายุยืน นับเป็นจุดเริ่มต้น ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักรู้และ ความตื่นตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอายุยืนและสนับสนุนให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง มีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความเติบโตและแข่งขันได้ในทุกสภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ภายในงานยังมีการมอบรับรางวัล “Senior Care Business Quality Award 2022” จำนวน 66 ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือกจากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) ซึ่งการันตีได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทุกธุรกิจที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการ      สร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเดินตามได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอายุยืนได้อย่างมีความสุขในทุกมิติ พร้อมทั้งการออกบูธนำเสนอสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพกว่า 27 บูธ เต็มพื้นที่ 
งาน 100 – Year Happy Living Solution ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น P1D ได้รวบรวมสินค้าและบริการและนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ Telemedicine / Teleconsultant และ Body Analyzer จาก หมอดี บริษัทในเครือ ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด แพลตฟอร์มสำหรับหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากบริษัท เก๋าฮับ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Ensure และ Glucerna จาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด รถเข็นวีลแชร์ MATSUNAGA และเตียงไฟฟ้า-PARAMOUNT BED จาก บริษัท มัตซึนากะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นอนโฟมป้องกันการเกิดแผลกดทับ จาก บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด ผลิตภัณพ์เสริมอาหาร ตรา LISA DHA SHOT และ TUNA BORE VCII จาก บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด พื้นกันล้ม ลดแรงกระแทกในห้องน้ำ พื้นลดแรงกระแทก Soft Floor จาก บริษัท ฟูคูวี (ประเทศไทย) จำกัด บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ Cherseryhome โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Harmoni Home care บริการดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน
ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เดอะซีนิเซ่นส์ จากบริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด หัวข้อการเสวนา “ผู้สูงวัยสุขภาพดี (Healthy Ageing)” โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย สัมมนาหัวข้อ เกษียณแล้ว...ไปอยู่ไหนดี?? โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กินอยู่อย่างไทย สูงวัย ห่างไกลโรค NCDs โดย อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. การทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living will) โดยคุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน ผู้ชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Chief Strategist & Engagement Director ชีวามิตร
โดยคาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจและตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน อีกทั้งงานนี้คาดว่าจะมีการจับจ่ายสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน 100 – Year Happy Living Solution “งานแฟร์เพื่อทุกคนในครอบครัว” สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของแห่งสังคมอายุยืน ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น P1D 
##########
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ