วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 2 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e- University)กลุ่มราชมงคล

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” หรือ "Ranking Web of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info การประกาศผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนี การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี 
ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)" 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  กล่าวต่อว่า การจัดอันดับรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้ 9 แห่ง และอันดับที่ 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 38 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งหมด 194 แห่ง และเป็นอันดับที่ 5,208 ของมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมีอยู่ 31,000 แห่ง โดยขยับอันดับขึ้นในทุกกลุ่มซึ่งจากเดิมอยู่อันดับ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอันดับที่ 47 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 5,934 ของมหาวิทยาลัยโลก โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านเว็บไซด์ของหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูล และการพัฒนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูลของ Google Scholar และ Scopus จึงทำให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขยับอันดับขึ้น 
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับของการจัดอันดับของ Webometrics ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเรื่องของงานวิจัยมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมผลงานวิจัยผลงานวิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ให้ความสำคัญกับการอ้างอิง (Citations) มากกว่าเชิงปริมาณ หรือแม้แต่การตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น  e-journal เพื่อเพิ่มการอ้างอิงให้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของเว็บไซด์จะต้องจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยงานวิชาการสำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงผ่านเว็บไซด์เพื่อเพิ่มปริมาณการอ้างอิง และมีการสร้าง Dashboard สำหรับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการจัดอันดับในรอบถัดๆ ไปของ มทร.สุวรรณภูมิ ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อชุมชนและนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆให้แก่ประเทศโดยรวมด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ