วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์


วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
(โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
************.
พิธีเปิดการอบรม
โดย ท่านวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย


การบรรยายหัวข้อ
"การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนในองค์กรยุคดิจิตอล"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

. การบรรยายหัวข้อ
"การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใ
นองค์กร"โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

การบรรยายหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยมาตรฐาน จริยธรรมโดย วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ การบรรยายหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนโดย นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์
ประธาน ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้เข้าอบรม มีทั้ง on site และออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีการสุ่มแจกรางวัลหลังจากอบรมเสร็จโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ