วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   มุกดาหารภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหารเข้าพบคณะบริหาร อบจ.
        มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30.น นายอนุภาพ    อาจหาญ   ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร   นางสาวประไพ    คนคล่อง   รองประธานฯ   นายสุวิทย์    โพธิรัตน์   เลขาธิการฯ    นายวิเศษ   ไวยวัฒน์    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย   พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าพบคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร    เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะนำทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อร่วมกันเผยแพร่หลักคุณธรรมทั้ง 6 ประการ  คือหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส  และหลักความคุ้มค่า  ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช )จังหวัดมุกดาหาร   ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อยกระดับการประเมินระดับสากล ในเรื่อง ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นค่า CPI ของประเทศไทย ให้ดีขึ้น  เพื่อขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน ให้เป็นหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย คือ คุณธรรม 4 ประการ ข้อห้าม 5 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่วิชาการธรรมาภิบาล ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปยังบุคคล กลุ่มบุคคล ในสังคมทุกระดับชั้น  เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ   จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนงาน  เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  ความเชื่อ  หรือความศรัทธาใดๆ

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ