วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประธานรัฐสภา เปิดงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่
    วันนี้  4  กันยายน  2565   นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ “ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกใต้   อำเภออ่าวลึก   จังหวัดกระบี่  โดยมีนายชำนาญ  นุ่นดำ  เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรร่วมงานกว่า 400 คน
    จังหวัดกระบี่ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล  ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการใน 5 กิจกรรมหลัก  ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันและลดต้นทุนด้วยนวัตกรรมใหม่   กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ำมัน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห ส่งเสริมอาชีพการผลิตผ้ามัดย้อมบาติก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมใหม่และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้  อันเป็นการเพิ่มรายได้ และเกษตรกรมีงานทำตลอดทั้งปี

    ปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  มีพื้นที่ปลูก 1.18 ล้านไร่  พื้นที่ให้ผลผลิต 1.169 ล้านไร่  ผลผลิต 3.521ล้านตัน  ผลผลิตเฉลี่ย 3.012 ตันต่อไร่  ปัจจุบันในการทำสวนปาล์มน้ำมันได้มีการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำในสวนปาล์ม  การตรวจวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารสำหรับประเมินความต้องการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง
    สำหรับการจัดงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ตามรูปแบบกระบี่โมเดล ปี 2565" ในครั้งนี้  เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันและลดต้นทุนด้วยนวัตกรรมใหม่  โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2565  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงองค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การอบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การอ่านค่าและผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมัน  การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมัน  การจัดการโรคพืชปาล์มน้ำมัน  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ