วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มรส.-สถานศึกษาเครือข่ายนำร่อง ยกศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ
------------------------------
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ให้การต้อนรับ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ โดยมี ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวรายงาน พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  โดยเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษานำร่องในสังกัดต่าง ๆ  50 แห่งผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับทุนสนับสนุน จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพื้นที่นวัตหกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 เรื่องการพัฒนาระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามกรอบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ปัจจัย กลไกในการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดพัฒนา การขับเคลื่อนระบบกลไก นวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น 
------------------------------

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร  ภาพ/ข่าว
กนกรัตน์ ศรียาภัย /เรียบเรียงโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ