วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บ้านปูรับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี”
ในฐานะองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
 
6 กันยายน 2565 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร 
(ที่ 3 จากซ้าย) เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
(ที่ 3 จากขวา) ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ งานมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมในฐานะองค์กรคนดี

บ้านปูยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” พร้อมนำแนวปฏิบัติสากลอย่าง ESG (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ