วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมประมง...สุดปลื้ม เข้ารับโล่รางวัล  “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” 
จากคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา  กรมประมง...สุดปลื้ม รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” จากคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้คำมั่น..พร้อมเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง..เป็นองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ ในปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์คือ "เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"  
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายสำหรับเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมและสร้างบุคคลากรให้ถึงพร้อมทั้งการเป็น คนดี คือ มีคุณธรรม กตัญญูกตเวที ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเสียสละ จิตอาสา รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ คนเก่ง คือ มีความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และ คนกล้า คือ กล้าแสดงออก ร่วมปฏิบัติตนในสิ่งที่มีความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์  โดยกรมประมงได้มีการกำหนดค่านิยม และจรรยาข้าราชการกรมประมงเพื่อเสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า 10 ประการ ได้แก่ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 2. ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4. มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี 5. มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 6. มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 7. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกขณะ  8. มีการทำงานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 9. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการทำงานท้อเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 10. มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข


อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมประมงยังได้มีการดำเนินโครงการหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โดยมีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Officers รวมถึงการประกวดหน่วยงานดีเด่นขึ้น เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรกรมประมงเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์ พัฒนางาน ดำรงคุณธรรม เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่การประมงที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นี้ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 96 พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้ กรมประมงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา ได้ให้เกียรติกรมประมงในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าว  ซึ่งเป็น 1 ใน 74 องค์กร จากทั่วประเทศ  โดยให้คำมั่นว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาภาคการประมงของประเทศ โดยส่งเสริมการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม พร้อมที่จะนำพาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 15 กันยายน 2565
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ