วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี เข้าร่วมงาน วาระ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน "วันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11: CD DAY 2022"
วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ อาคารบี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 ภาคเช้า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเชิญโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัลพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และรางวัล ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด  พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ฯ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงหมาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ไปสู่ การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดเพื่อยกย่องและชิดชูเกียรติ และได้มีการคัดเลือกตำบลที่มีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้นำชุมชนจังหวัดราชบุรีได้เข้ารับรางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางจินดา โม่มาลา บ้านเจริญธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2. รางวัล ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ นางขวัญจิต กล้าหาญ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ช่วงบ่าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2022)” ครั้งที่ 11 ณ อาคารบี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ
 ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 139 รางวัล ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัล ชนะเลิศ สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 3 ได้แก่ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. รางวัล เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ได้แก่
-รางวัลประเภท กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มอาชีพสตรีศรีสุราษฎร์ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
3. รางวัล สุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
-รางวัล ประเภทสุดยอดผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภาคกลาง ได้แก่ นางภรมน นรการกุมพล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรี จังหวัดราชบุรี
โดยในช่วงบ่ายมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิ” (Moment of Prides) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บรรยาย
 นำเสนอนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน “Innovations to Improve People’s Quality of Life”
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข : วันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เป็นไปตามคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกรม “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลงานตัวอย่างที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ในร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ