วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล “การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล “การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP โดยมี นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา จ.สมุทรปราการ

ตามที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการงานบริหารที่ปรึกษา โดยกรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ) กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้แทนกรมทางหลวง ที่กรุณาให้ข้อมูลลำดับความเป็นมาและชี้ให้เห็นสาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนเหตุผลความจำเป็นของการศึกษาโครงการและเป้าหมายของการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการศึกษาโครงการฯ เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ของกรมทางหลวง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม รัฐบาล และบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไป วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ