วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันนี้ (20 ต.ค.65) 
ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นวาระครบรอบ 122 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเอกชน หน่วยงานราชของจังหวัดสุพรรณบุรี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนทรงมีอุปการคุณยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลตลอดเวลาขณะดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อราษฎร 
ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกคน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันนี้ (20 ต.ค.65) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นวาระครบรอบ 122 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเอกชน หน่วยงานราชของจังหวัดสุพรรณบุรี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนทรงมีอุปการคุณยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลตลอดเวลาขณะดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อราษฎร 
ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกคน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันนี้ (20 ต.ค.65) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นวาระครบรอบ 122 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเอกชน หน่วยงานราชของจังหวัดสุพรรณบุรี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนทรงมีอุปการคุณยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลตลอดเวลาขณะดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อราษฎร 
ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกคน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันนี้ (20 ต.ค.65) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นวาระครบรอบ 122 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเอกชน หน่วยงานราชของจังหวัดสุพรรณบุรี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนทรงมีอุปการคุณยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลตลอดเวลาขณะดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อราษฎร 
ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกคน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันนี้ (20 ต.ค.65) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเป็นวาระครบรอบ 122 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเอกชน หน่วยงานราชของจังหวัดสุพรรณบุรี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนทรงมีอุปการคุณยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาลตลอดเวลาขณะดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและก่อตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อราษฎร 
ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกคน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ