วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานจากกรมป่าไม้และกรมที่ดิน โดยสรุปว่า กรมป่าไม้และกรมที่ดินได้ประสานงานร่วม กันเพื่อตรวจสอบหนังสือรับรองว่าทำประโยชน์(น.ส​.๓) และโฉนดที่ดินตามที่มีการร้องเรียนผลการตรวจสอบพบว่า​ น​ ส​ ๓​ ก​ เลขที่​ ๒๖๘,๒๖๙,๒๗๑,๒๗๒,๒๗๓,๒๗๔,๒๗๕,๒๗๖,๒๗๗,๒๗๘,๒๗๙,๒๘๐,๒๘๑,๒๘๒,๒๘๓,๒๘๔,๒๘๕,๒๘๖,๒๘๗,๒๘๘และ​๒๘๙​ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๑ แปลง เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า​ปลาย​คลอง​พระยา​ จังหวัดกระบี่ แต่ออกภายหลังจากการประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ด้วยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๕ ประกอบกับ​ น​ ส​ ๓​ ก​ ดังกล่าวออกโดยวิธีการเดินสำรวจและมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติห้ามมิให้ การเดินสำรวจ ในพื้นที่ ที่ทางราชการได้จำแนกป่าไม้ถาวร ดังนั้น น.ส ๓​ ก จำนวน ๒๑ แปลงดังกล่าวจึงออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายจึงได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่​ ๓๓๕๕/๒๕๖๐  ลง​วันที่​๑๙  ตุลาคม​ ๒๕๖๐  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑​ แห่ง​ประมวลกฏหมาย​ที่​ดิน​  ชึ่งขณะนี้​อยู่​ระหว่าง​ดำเนินการ​ สำหรับ​ประเด็น​การ​ออก​โฉนด​ที่ดิน​จำนวน​๑๑​ แปลง​ ว่าออก​ไป​โดย​อาศัย​หลักฐาน​ใบ​จอง​(น​ ส​ ๒) สำหรับที่ดิน แปลงอื่นในเขตป่าเขาแห่งชาติ ป่าที่ดินของรัฐ​ (แปลง​ที่​ ร​ ๙​)​ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ และได้ออกไปโดย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดกระบี่
    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเรียนว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้จากการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมป่าไม้และกรมที่ดินได้มีการประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจ หน้าที่แล้ว ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่​ ๓๓๕๕/๒๕๖๐ลง​วันที่​๑๙ตุลาคม​๒๕๖๐  และจังหวัดกระบี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา ๑๓(๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ ๒๕๕๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของท่านตามมาตรา​ ๒๘(๓)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้กรมป่าไม้และกรมที่ดิน ติดตามและเร่งรัดการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่​ ๓๓๕๕/๒๕๖๐  ลง​วันที่​ ๑๙  ตุลาคม​๒๕๖๐  และจังหวัดกระบี่ อย่างต่อเนื่อง และรายงานให้สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ ในโอกาสแรกต่อไป///ภิญโญ​ วงศ์​สุวรรณ​ หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์
สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ