วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล ผู้สมัครประธานสหกรณ์ มร. เบอร์ 2
นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ มร.
(สานเงานเก่า สร้างงานใหม่)
 ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล ผู้สมัครประธานสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ขอโอกาสท่านเลือกผมเข้ามาทำงานเพื่อ “มุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์”นำเสนอแนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ พิจารณา ดังนี้
 1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสหกรณ์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบริหารการจัดการภายใน ดังนี้
 1.1  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 1.2   เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในการบริหารจัดการ
  1.3   บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประหยัด  ซื่อสัตย์
 2. สนับสนุนการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของสมาชิก  โดยการเสริมสร้างและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้สหกรณ์ได้เป็นที่พึ่งทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิก ได้อย่างแท้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป
 3. การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ของสมาชิก มีดังนี้
 3.1 ส่งเสริมให้สมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจให้มาฝากเงินกับสหกรณ์
 3.2 สนับสนุนให้สมาชิกได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการส่งค่าหุ้นรายเดือน โดยมีรางวัลสมนาคุณแก่สมาชิกที่มีหุ้นมาก ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
 4. แก้ปัญหาสมาชิกในเรื่อง
 4.1 แก้ปัญหาการกู้ฉุกเฉินของสมาชิก สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างเร่งด่วน
 4.2 แก้ปัญหาผู้ค้ำประกันประสบปัญหาผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระเงินสหกรณ์ได้จนทำให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้จ่ายชำระแทน
 4.3 การแก้ปัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู้ให้สมาชิกกู้แต่ละคน ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้คืน 
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
https://youtu.be/iaBCaMYiGec
https://thailandtoday2020news.blogspot.com/2022/09/2.html
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ