วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
    รวมทั้งสิ้น
3,185,000,000,000  บาท
เป็นเงินภาษีของประชาชนเชิญชวนประชาชนคนไทย
ติดตามการใช้งบประมาณของแผ่นดินของทุกหน่วยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของท้องถิ่น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
(อ.วิชิต  ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือID line 064-5166-794
 มืถือIDline 090-9173-259
 วันที่30 กันยายน 2565
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ