วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


มุกดาหารประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร  
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมริเวอร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กรมท่าอากาศยานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง ในวันนี้ โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ ร
องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม
       นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการคมนาคมทางอากาศในพื้นที่จังหวัด การเดินทาง
จากจังหวัดมุกดาหารไปยังสนามบินข้างเคียงมีระยะทางค่อนข้างไกลและใช้เวลาในการเดินทางมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารที่มีความพร้อมทางด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอากาศยานมุกดาหาร เมื่อปี 2561- 2562
ปรากฏว่าพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ
จัดตั้งท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคมนาคมขนส่งอื่นๆ และเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งทางอากาศในอนาคต
ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ )  มีวัตถุประสงค์ในการประชุม
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ