วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“อลงกรณ์”ไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงหลังปรับปรุงใหม่พร้อมเสนอรัฐมนตรีเกษตรฯ.เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
วันนี้ 3 ต.ค.65 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ....และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ.... ครั้งที่ 3/ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และจัดประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าไทย ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย 
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้แทนสมาคมอวนล้อมจับแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการประมงทะเลไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  โดยมี นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผอ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นเลขานุการการประชุม 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวหลังปรับปรุงใหม่ตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ทั้งนี้ กรมประมงจะนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย ต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ