วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2565
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 /2565  ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 10.95 
2. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความมีอยู่จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลทั่ง 10 อำเภออีกครั้ง
3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 100
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรีมีลูกหนี้ประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการกองบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ จำนวน 38 โครงการ เป็นเงิน 4,242,959.67 บาท
5.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ มีลูกหนี้ฯ ประสงค์จะขอปลดหนี้รายบุคคล จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 473,773.52 บาท
6.การดำเนินคดีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีได้มีการติดตามและส่งหนังสือทวงถามแจ้งให้สมาชิกชำระหนี้ เกินกว่า 3 ครั้ง ปรากฏสมาชิกผู้กู้ยืมได้เพิกเฉย จึงเห็นควรส่งดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ จำนวน 77 โครงการ เป็นเงิน 2,759,603.02 บาท 
 ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ