วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เยอรมัน ปลื้ม"ศูนย์ความเป็นเลิศ"ด้านไฮดรอลิคเครื่องจักรกลเคลื่อนที่และอุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ
  นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.)ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า มทรส.เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มุ่งมั่นผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 7ด้านขึ้น ได้แก่ การศึกษา พลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า,ระบบอัตโนมัติและแขนกล,การผลิตชิ้นส่วน,ไฮดรอลิคเครื่องจักรกลเคลื่อนที่และอุตสาหกรรม,การออกแบบและการจำลองทางวิศวกรรมและโซล่าเซลล์ในสมาร์ทฟาร์มในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตเพื่อผลิต"ครูคุณภาพ"และ"ผู้ประกอบการมืออาชีพ"โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกำลังงานของไหลจึงประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระบบและการขับเคลื่อนกำลังงานของไหล คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอาเคน ประเทศเยอรมนี (ifas)เพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกัน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดี มทรส.กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสันต์ งามขำ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับสถาบัน ifas ข้างต้น ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี้ จะมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์(outcome) เป็นเครื่องจักรกลไฮดรอลิคใช้งานเกษตรกรรมและงานก่อสร้าง ซึ่งจากการหารือร่วมกัน สถาบัน ifas พร้อมให้การสนับสนุนใน 4 ด้านคือการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การฝึกทำวิจัย การทำความร่วมมือทาวิชาการผลิตหลักสูตรสองปริญญาและจากความร่วมมือนี้ จะทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนักศึกษาของ มทรส.จะได้ประโยชน์ในการเรียน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ตอบสนองอุตสาหกรรมด้านเกษตร และอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ มทรส.อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าเรียนในทุกระดับ ใน 6 คณะ ได้แก่ปวช.ปวส.ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา หากมีการชำระเงินภายใน 31 ธันวาคม 65 จะได้ส่วนลดค่าเทอม 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และฟรีค่าสมัคร 300 บาทในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรี ด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ