วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายชำนาญศรีสวัสดิ์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.สวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือ โดยมี อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ร่วมเป็นพยานการลงนาม มีผู้บริหาร และบุคลากจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งระดับบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือและผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และจากความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้ และงานวิจัยร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปรับทราบ และประเด็นสุดท้าย และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน
 รายงานข่าว
  

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ