วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากคณะกรรมการสภา ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ นำทีมโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุมนายกสภาได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการก้าวดี โครงการวางหลักเกณฑ์การหารายได้เพื่อการบริหารจัดการของสถาบัน โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และเทคโนโลยีปัจจุบัน เป็นต้น แบบสบาย ๆ 
สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จากนั้นได้แจ้งผลการประชุมนายกสภาสถาบันทั้ง 23 แห่ง ความร่วมมือกับสมาคมชาวเพชรบุรี ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ความร่วมมือกับ S&P และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา ซึ่งท่านประจิน  จั่นตองอดีตรองนายกรัฐมนตรี/วุฒิสมาชิก ประธานกรรมมาธิการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ จะมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการศึกษาไทยศตวรรษที่ 21-22   โครงการ“ก้าวดี” ซึ่งจะเป็นนโยบายสำคัญที่สภากำหนด โดยเป็นคุณลักษณะผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีประกอบด้วยดีที่ 1 สุขภาพดี ดีที่ 2 ความรู้ดี “เข้าใจ ทำได้ ใช้เป็น” ดีที่ 3 ทักษะฝีมือดี ดีที่ 4 ทัศนคติดี  มีจิตอาสา  ดีที่  5 คนดี วินัยดี ดีที่ 6 มุ่งมั่น อดทนดี  ดีที่ 7 ซื่อสัตย์ กตัญญูดี  ดีที่ 8 วิสัยทัศน์ดี เป็นผู้นำที่ดี  ดีที่ 9 มีงานทำและรายได้ดี และพร้อมนำสื่อวีดีทัศน์ 3.45 นาที  สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจากการดำเนินโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร (กิจกรรม : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร) ซึ่งแต่ละวิทยาลัยมีจุดเด่น จุดพัฒนาแตกต่างกัน และลงตัวกัน หล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้นโยบาย “สร้างทีม พัฒนาทีม รักษาทีม” การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิจัยผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ และเสนอพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รวมทั้งได้เสนอเชิงนโยบายให้คณะอนุกรรมการสถาบันด้านยุทธศาสตร์และกฎหมายวางแนวทางข้อบังคับสภาเรื่องการบริหารจัดการรายได้ การพัฒนาครูอาจารย์ความสามารถพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรก็ได้./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ