วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบรมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 และพันธกรณี
ระหว่างประเทศประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่นประมวลกฎหมายอาญา/ป.วิอาญา/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น.
>ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบไลน์
 video call เป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ
มือถือID line 090-917-3259
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
มือถือID line 064-516-6794 
มือถือ ID line 090-917-3259
สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.) เลขที่ 163/75 หมู่บ้านซื่อตรงเสนา ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 02-561-45-02
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ