วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   กระทรวงเกษตรฯ.โดยกรมประมงรวมพลังศูนย์AICมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชมรมกุ้งดำเปิดศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
   “อลงกรณ์”กำหนด10มาตรการมอบบอร์ดกุ้งฟื้นฟูพัฒนาฟาร์ม สร้างตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปีหน้าผลิตกุ้ง 400,000 ตันภายใต้ยุทธศาสตร์กุ้งไทย
​นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาวันนี้ในหัวข้อ “ทิศทางการประมงและกุ้งไทย 2023” ใน “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ภายใต้หัวข้อ “ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี” โดยมี นายเฉลิม สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
    นายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย รัฐมนตรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนมีนโยบายพัฒนาและฟื้นฟูการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประเทศเพิ่มขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมงนอกน่านน้ำ ประมงเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมประมงโดยได้แต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการประมงไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการประมงของไทย
  สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาโรคกุ้ง และคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งในขณะที่มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสูงขึ้นทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องถดถอย ผู้ประกอบการห้องเย็น และโรงงานแปรรูปที่ส่งออกกุ้งทะเลเป็นหลัก ต้องปิดตัวลงจากเดิมที่มีอยูเกือบ 200 แห่ง ปัจจุบันเหลือเพียง 20 แห่ง และปริมาณการผลิตกุ้งลดต่ำลงจนประเทศไทยที่เคยส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งอยู่ลำดับต้นๆของโลกตกมาอยู่อันดับ6อับดับ7ในเชิงปริมาณและมูลค่าตามลำดับ รัฐมนตรีเกษตรฯ.จึงมีนโยบายให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) หรือบอร์ดกุ้งมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานมีกรรมการจากภาครัฐภาคเอกชนอุตสาหกรรมกุ้งและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากุ้งไทยปี2564-2566มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตกุ้งให้ได้ 400,000 ตันในปี2566
ซึ่งในปี2564และปีนี้มีการผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มจาก280,000ตันเป็น300,000ตันหรือ320,000ตันหากรวมกุ้งที่ผลิตและไม่ได้เข้าระบบAPDซึ่งมีประมาณขั้นต่ำ20%และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กุ้งไทยจึงกำหนด10มาตรการในการฟื้นฟูและพัฒนากุ้งไทย ดังนี้
 1. การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์
2.การพัฒนาพันธ์ุกุ้ง 
3.การพัฒนาระบบการผลิต
4.ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
5.การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานอาหารกุ้ง
6.การแปรรูปกุ้งสู่เกษตรมูลค่าสูง
7.การพัฒนาระบบตลาด และกลไกราคา
8.การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และขจัดการผูกขาด 
9.การใช้ประโยชน์จาก FTA ในการขยายตลาด
10.สร้างกลไกและเครื่องมือการบริหารใหม่ๆสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนากุ้งไทย
โดยบอร์ดกุ้งได้สร้างระบบประกันราคากุ้งขั้นต่ำโดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2564จนถึงสิ้นปี2565เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาทำให้ราคากุ้งหน้าบ่อและตลาดกลางเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล7,255ตำบลทุกจังหวัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้จะเป็นกลไกการทำงานบนความร่วมมือในระดับพื้นที่รวมทั้งการเพาะเลี้ยงกุ้งในตำบลนั้นๆตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง(Shrimp Academy)ภายใต้โครงสร้างของAIC
  ในส่วนกุ้งกุลาดำเคยเป็นพระเอกของกุ้งไทยเมื่อ20ปีก่อนๆที่กุ้งขาวจะมีการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่และวันนี้กุ้งกุลาดำกำลังกลับมา ทั้งนี้ จ.เพชรบุรี มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งประมารณหมื่นกว่าไร่ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอขะอำ และบ้านแหลม ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งขาว ซึ่งประสบปัญหามีภูมิต้านทานน้อย เป็นโรคง่ายทำให้กุ้งตาย ส่งผลให้จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอัตราน้อยลง และส่งผลทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นงานในวันนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีทางเลือกเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งมีความอร่อย มีลักษณะเหนียว มีภูมิต้านทานโรคมากกว่ากุ้งขาว มีคุณภาพดีกว่า สร้างรายได้และยั่งยืนต่อไป
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมในวันนี้และขอให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
     สำหรับงานวันกุ้งดำเพชรบุรี จัดขึ้นโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรี ร่วมกับ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำชายฝั่งเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อ “ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้เกษรตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 400 คน ได้รับทราบเทคนิคการเลี้ยง สถานการณ์ และแนวโน้มทิศทางการตลาดกุ้งกุลาดำ อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายของกรมประมงในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิต 400,000 ตันภายในปี 2566 นอกจากนี้ภายในงานยังกิจกรรมให้ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การบรรยายเรื่อง “นโยบายกับการสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ” “สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ ทิศทางกุ้งดำเพชรบุรี” การเสวนา เรื่อง “ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำ” ตลอดจนมีการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทฯ ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ในด้านการเพาะเลี้ยงมาแสดงสินค้า และนวัตกรรมต่าง ๆ อีกด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ