วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันนี้ (21 พ.ย.65) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล
นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นการมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล และนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับการบริโภคและการเกษตร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถของบประมาณเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ได้มีการเปิดระบบ Thai Water Plan ให้บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 365 โครงการ ในพื้นที่ 10 อำเภอ และเฉพาะในแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 344 โครงการ และในปัจจุบันได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566 ซึ่งเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการลงในระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2565 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด อยางไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะสามารถระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ ที่จะสามารถขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ