วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/6NhYumcwVEo
การที่"สภาล่มซ้ำซาก"
>เสียเวลา
>เสียงบประมาณแผ่นดิน
>เสียโอกาสของประเทศ และเสียโอกาส
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ และเสียความรู้สึกดีๆที่มีให้กับ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่ตั้งใจทำให้"สภาล่มซ้ำซาก" โดยเฉพาะช่วงปลายสมัยประชุมนี้ที่มีเวลาเหลืออีกไม่ กี่สัปดาห์ ยังมีกฎหมาย ยังมีความเดือดร้อนของประชาชนที่ ส.ส. ในพื้นที่จะนำเสนอต่อสภา และเรื่องที่คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้วเพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ*มาตรา 129, 137 หรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ เพียงเพราะ"สภาล่ม ซ้ำซาก" จึงทำให้ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการที่เสียเวลา เสียงบประมาณแผ่นดินไม่สามารถนำเสนอต่อสภาได้ และไม่สามารถนำเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะยังไม่ผ่านสภาความเสียหายจึงเกิดขึ้นเพียงเพราะเกมการเมืองของนักการเมืองในสภา โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม.
  การที่"สภาล่มซ้ำซาก" จึงไม่ป็นผลดีต่อระบบสภาและไม่เป็นผลดีกับประชาชนคนไทย
#ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก"สภาล่มซ้ำซาก"คือผู้ทรงเกียรติในสภา 
#ได้ความสะใจที่สามารถเอาชนะเกมทางการเมืองในสภาได้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนคนไทย....กราบขอบพระคุณท่านประธาน ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาที่ได้ขอความร่วมมือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
 >คลิปข่าว.ที่ส่งมาพร้อมนี้.
...กราบขอบพระคุณ
ท่านประธาน ชวน หลีกภัย
ที่ได้เป็นเสาหลักในระบบรัฐสภาทำให้ผู้ที่สนใจทางการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในระบบรัฐสภา อย่างภาคภูมิใจ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนโดยรวม ในระบบรัฐสภา
....กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ...
 ( นายวิชิต ดิษฐประสพ)
นักวิชาการอิสระด้านสื่อมวลชน 
-ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
*ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและให้คำปรึกษาประชาชนในทางกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.
มือถือ ID LINE 064-516-6794
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ